การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

The 9th PULINET National Conference

วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

PULINET 2019 : Together We Share

การนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการพ้ฒนาห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา 3 กลุ่ม

โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  • ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การส่งผลงาน

  • บทความฉบับเต็ม (Full paper)

กำหนดส่งผลงานผ่านระบบ ปิดรับผลงาน

...

การนำเสนอด้วยวาจา

...

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

ใน 3 กลุ่มได้แก่

...

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
(Information Technology and Innovation Management)

...

การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)

...

การบริหารองค์กร การจัดการความรู้
(Organization Administration & Knowledge Management)
 

สถานที่จัดการประชุม

สุดยอดที่พักเหนือระดับ
  "สวรรค์...ใกล้แค่เอื้อม" สุดยอดที่พักพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

เดอะไทด์ รีสอร์ท
  รีสอร์ททันสมัยแห่งหนึ่งของหาดบางแสน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ที่เหมาะแก่การพักผ่อน และ จัดประชุมสัมมนา ท่ามกลางบรรยากาศของสวนไม้ป่าเมืองร้อนที่สวยงามร่มรื่น บนทำเลที่ตั้งบริเวณกึ่งกลางของหาดบางแสน

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links