การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9


   การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "Together We Share" จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี


PULINET 2019 : Together We Share

การนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการพ้ฒนาห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา
โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

...

การนำเสนอด้วยวาจา

...

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

ใน 3 กลุ่มได้แก่

...

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
(Information Technology and Innovation Management)

...

การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)

...

การบริหารองค์กร การจัดการความรู้
(Organization Administration & Knowledge Management)
 

สถานที่จัดการประชุม

สุดยอดที่พักเหนือระดับ
  "สวรรค์...ใกล้แค่เอื้อม" สุดยอดที่พักพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

เดอะไทด์ รีสอร์ท
  รีสอร์ททันสมัยแห่งหนึ่งของหาดบางแสน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่เหมาะแก่การพักผ่อน และ จัดประชุมสัมมนา ท่ามกลางบรรยากาศของ สวนไม้ป่าเมืองร้อนที่สวยงามร่มรื่น บนทำเลที่ตั้ง บริเวณกึ่งกลางของหาดบางแสน

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver SponsorsBronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links