กำหนดวันสำคัญ

วันที่จัดการประชุมวิชาการ PULINET 2019 วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศผลการพิจารณาผลงานและส่งผลงานฉับบสมบูรณ์วันสุดท้าย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links