เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
Poster
1
Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
2
ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนำชมห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
3
Special Night : อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ Special Night: Blessed who gives, Pleasure who receives
CRM/โปสเตอร์
4
การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
5
Give and take อ่านไปไม่สิ้นสุด (Give and take: the happiness of sharing)
CRM/โปสเตอร์
6
บริการ Journal Current Contents ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CRM/โปสเตอร์
7
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
CRM/โปสเตอร์
8
การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
9
ความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน
CRM/โปสเตอร์
10
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
CRM/โปสเตอร์
11
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
12
การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพ
CRM/โปสเตอร์
13
เหลียวหลังแลหน้าเขไปในชุมชนอย่างยั่งยืน : โครงการบรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ
CRM/โปสเตอร์
14
บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน
CRM/โปสเตอร์
15
การประเมินผลการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด และการเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูลออนไลน
CRM/โปสเตอร์
16
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
17
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” : โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
18
การวิเคราะห์และจำแนกประเภทคำถามจากการให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าเพื่อน าไปสู่การสร้างโปรแกรมช่วยงาน บริการตอบค าถาม และช่วยการค้นคว้า
CRM/โปสเตอร์
19
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
20
การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
CRM/โปสเตอร์
21
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก (e-Book for you)
CRM/โปสเตอร์
22
การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/โปสเตอร์
23
การประเมินตัวบ่งชี้ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
24
บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
25
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
CRM/โปสเตอร์
26
ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
27
การจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ
CRM/โปสเตอร์
28
การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
29
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
CRM/โปสเตอร์
30
รหัส (ไม่) ลับ QR Code สำหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์
CRM/โปสเตอร์
31
การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
32
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
33
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
CRM/โปสเตอร์

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links