กำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

14.00 น. – 18.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
ผู้นำเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแปซิฟิก
(หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.)

ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานการนำเสนอประเภทโปสเตอร์
08.30 น. – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน
 - นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 - กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพามอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุมระดับโกลด์ จำนวน 5 ราย
 - นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม กล่าวต้อนรับในนามผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
 - นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปี พุทธศักราช 2561
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2561
 - นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มอบของที่ระลึกขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 - ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
09.15 น. – 10.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปี พุทธศักราช 2561
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น. การบรรยายเรื่อง สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด (Open Library Data and Embrace the World Library Linked) โดย Dr. Hao-Ren Ke, Professor & Library Director of National Taiwan Normal University (NTNU) และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.45 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges and Experiences โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale, A Cengage Company
12.00 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Regional Sales Manager,Thailand & IndoChina, EBSCO Information Service
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30 – 14.45 น. การบรรยายเรื่อง สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณวาลิกา หลาวทอง จาก Elsevier Thailand
14.45 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง Workflow and Tools โดย Mr. Dan Sewell, Product Manager,Acu-Ed Tech
15.00 – 15.15 น. การบรรยายเรื่อง Learning Transformation and Online Education โดย คุณวรรธนา พันธ์สว่าง, Manager-McGraw-Hill Education Thailand
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.30 น. การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์
          กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
          กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
          กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

08.30 – 12.30 น. นำเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำแนกตามกลุ่ม 1-3
  ห้องแปซิฟิก 1 กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ห้องแปซิฟิก 2 กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
  ห้องแปซิฟิก 3 กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้
  พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่ม
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
14.30 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์
พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป
รับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.00 น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
07.30 – 17.00 น. ทัศนศึกษา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pulinet2019.buu.ac.th)
   โปรแกรมที่ 1 : ชมเพชร ชิมไวน์ ตลาดน้ำ 4 สไตล์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
   โปรแกรมที่ 2 : ชิมไวน์ ไหว้พระ ตื่นตาเขาชีจรรย์ มหัศจรรย์สวนนงนุช
   โปรแกรมที่ 3 : เที่ยวแสมสาร ดำน้ำ ดูปลา ตื่นตาโลกใต้ทะเล
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์หากจำนวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้น ๆ น้อยกว่า 10 คน

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links