กำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

14.00 น. – 18.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
ผู้นำเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแปซิฟิก
(หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.)

ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานการนำเสนอประเภทโปสเตอร์
08.30 น. – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข มอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2561
09.30 น. – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง Open Libaray Data and Embrace the World Library Linked
โดย Dr. Hao-Ren Ke, Professor & Library Director of National Taiwan Normal University (NTNU)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges and Experiences
โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale, A Cengage Company
11.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช
Regional Sales Manager, Thailand & IndoChina, EBSCO Information Service
12.00 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง The Future of Library in Disruptive Technology โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.15 – 12.30 น. การบรรยายสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย วิทยากรผู้แทนจาก Elsevier Thailand
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 13.45 น. การบรรยายเรื่อง Workflow and Tools โดย Mr. Dan Sewell, Product Manager, Acu-Ed Tech
13.45 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและความ ยิ่งใหญ่ขององค์กร
โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
15.00 – 15.15 น. การบรรยายเรื่อง Learning Transformation and Online Education โดยคุณวรรธนา พันธ์สว่าง, Manager-McGraw-Hill
Education Thailand
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.30 น. การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์
          กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
          กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
          กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

08.30 – 12.30 น. นำเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำแนกตามกลุ่ม 1-3 พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่ม
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
14.30 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 16.30 น. ทัศนศึกษา
          โปรแกรมที่ 1 : ชมเพชร ชิมไวน์ ตลาดน้ำ 4 สไตล์ ถ่ายภาพ 3 มิติ
          โปรแกรมที่ 2 : ไหว้พระ ชิมไวน์ ตื่นตาเขาชีจรรย์ มหัศจรรย์สวนสวย
          โปรแกรมที่ 3 : เที่ยวแสมสาร ดำน้ำ ดูปลา ตื่นตาโลกใต้ทะเล

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links