เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
PowerPoint
1
การดูแลผู้รับบริการ-บุคลากร ด้วยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/การบรรยาย
2
การศึกษาการใช้แอพพลิเคชันไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
3
AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
IT/การบรรยาย
4
การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
KM/การบรรยาย
5
การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
6
มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน
CRM/การบรรยาย
7
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
8
ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
CRM/การบรรยาย
9
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
10
การพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น กรณีศึกษาคลังข้อสอบเก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
11
การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model
CRM/การบรรยาย
12
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย : ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่
IT/การบรรยาย
13
ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ
IT/การบรรยาย
14
Library occupancy and space analytic
IT/การบรรยาย
15
การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว
CRM/การบรรยาย
16
การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
KM/การบรรยาย
17
กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
KM/การบรรยาย
18
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
IT/การบรรยาย
19
แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ ในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CRM/การบรรยาย
20
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ
IT/การบรรยาย
21
การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆการพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
IT/การบรรยาย
22
การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat
KM/การบรรยาย
23
ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
IT/การบรรยาย
24
เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
KM/การบรรยาย
25
การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล องค์ความรู้สู่สังคม
IT/การบรรยาย
26
การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
KM/การบรรยาย
27
การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
28
การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word Cloud เพื่อสนับสนุนงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด
IT/การบรรยาย
29
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
CRM/การบรรยาย
30
การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
KM/การบรรยาย
31
Happy Together @KKU Library
KM/การบรรยาย
32
ไม่มีเวลา GO to Library มาใช้ MSU LibraryGO. App
IT/การบรรยาย
33
แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บความเย็น เข้ามาเก็บความรู้ในห้องสมุดกันเถอะ
CRM/การบรรยาย
34
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับนานาชาติ
IT/การบรรยาย
35
KULIB Talk by Knowledge Partner: แชร์องค์ความรู้ สู่แรงบันดาลใจ
KM/การบรรยาย
36
การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 %
KM/การบรรยาย
37
การประยุกต์ใช้มาตรฐาน RDA ในการลงรายการบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ.
IT/การบรรยาย
38
เครือข่ายด้านห้องสมุดและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น เพื่อความยั่งยืนของการศึกษาในชุมชน
KM/การบรรยาย
39
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
IT/การบรรยาย
40
ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ
KM/การบรรยาย
41
การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
CRM/การบรรยาย
42
"กูรูเกษตรศาสตร์" บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0
CRM/การบรรยาย
43
1 นาทีกับ บรรณสารฯ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
44
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
45
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation
IT/การบรรยาย
46
Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CRM/การบรรยาย
47
“Online Article Service & Tracking System” ระบบบริการคำขอบทความอิเล็กทรอนิกส์
CRM/การบรรยาย
48
การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
KM/การบรรยาย
49
การออกแบบบริการสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : แนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
CRM/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links