เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
Poster
1
การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสถียรของระบบพื้นฐานในห้องสมุด
IT/โปสเตอร์
2
ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์
IT/โปสเตอร์
3
ระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
IT/โปสเตอร์
4
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ
IT/โปสเตอร์
5
คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
IT/โปสเตอร์
6
การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
IT/โปสเตอร์
7
การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In)
IT/โปสเตอร์
8
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
IT/โปสเตอร์
9
การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
IT/โปสเตอร์

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links