การนำเสนอผลงานวิชาการ


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

The 9th PULINET National Conference

วันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

PULINET 2019 : Together We Share

การนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการพ้ฒนาห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา 3 กลุ่ม

 • การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)
 • การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

การส่งผลงาน

 • ผลงานทั้งประเภทบรรยายและโปสเตอร์ ขอให้ส่งเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper)
  ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK โปรแกรม  Microsoft Word 2010 ขึันไป
  ความยาว 5-10 หน้า กระดาษ A4 ดาวน์โหลด รูปแบบเขียนผลงาน

กำหนดส่งผลงานผ่านระบบ ปิดรับผลงาน


การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยการบรรยาย (Oral Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องทำสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย โดยใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการนำเสนอ (ผู้จัดได้จัดโน้ตบุ๊ก และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ)
 2. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที)
 3. นำเสนอในห้องประชุมกลุ่มย่อยตามประเภทของ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องจัดทำโปรเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ข้อความในแนวตั้ง
 2. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
  • ชื่อผลงาน
  • ชื่อ - สกุล หน่วยงาน สถาบันที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
  • ผลการศึกษา
  • อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
  • การนำไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
 3. กำหนดติดโปสเตอร์ ณ  บริเวณโถงหน้าห้องประชุมแฟซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 18:30 - 20:00 น. (หากท่านไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อน 8.00 น.) และกำหนดรับโปสเตอร์คืน ในวันพุธที 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
 4. เจ้าของผลงานประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.-30 - 18.00 น. และนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวเจ้าของผลงานสามารถประจำที่โปสเตอร์ของตนเองเพื่อบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนได้ตามความสะดวก
 5. ดาวน์โหลดรูปแบบของโปสเตอร์ (TEMPLATE) และสัญลักษณ์ของ PULINET(LOGO) เพื่อจัดทำโปรเตอร์เมื่อผลงานได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links