การนำเสนอผลงานวิชาการ


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

The 9th PULINET National Conference

วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

PULINET 2019 : Together We Share

การนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการพ้ฒนาห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา 3 กลุ่ม

 • การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)
 • การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 • ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การส่งผลงาน

 • ผลงานทั้งประเภทบรรยายและโปสเตอร์ ขอให้ส่งเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper)
  ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK โปรแกรม  Microsoft Word 2010 ขึันไป
  ความยาว 5-10 หน้า กระดาษ A4 ดาวน์โหลด รูปแบบเขียนผลงาน

กำหนดส่งผลงานผ่านระบบ ปิดรับผลงาน


การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยการบรรยาย (Oral Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องทำสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หรือสูงกว่า
 2. ระยะเวลาในการบรรยายเรื่องละไม่เกิน 10 นาที (นำเสนอ 8 นาที ตอบคำถาม 2 นาที)
 3. ส่งมอบไฟล์ Presentation ต่อผู้จัดงาน ณ โต๊ะรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลาไม่เกิน 18.00 น. (ไม่รับไฟล์ในวันบรรยายกลุ่มย่อย)
 4. ผู้จัดได้จัดโน้ตบุ๊ก และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ
 5. นำเสนอในห้องประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
  ** ยกเว้นกลุ่ม CRM เริ่มนำเสนอเวลา 08.00 – 12.30 น.
 6. ตรวจสอบลำดับที่การนำเสนอและห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ ณ บริเวณงาน ในวันที่ 9 มกราคม 2562

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องจัดทำโปรเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วิธีการติดโปสเตอร์กับบอร์ดด้วยเทปกาวซึ่งทางผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้ ณ สถานที่ติดโปสเตอร์ในวันที่ติดผลงาน
 2. ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ข้อความในแนวตั้ง
 3. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
  • ชื่อผลงาน
  • ชื่อ - สกุล หน่วยงาน สถาบันที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
  • ผลการศึกษา
  • อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
  • การนำไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
 4. กำหนดติดโปสเตอร์ ณ  บริเวณโถงหน้าห้องประชุมแฟซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 18:30 - 20:00 น. (หากท่านไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อน 8.00 น.) และกำหนดรับโปสเตอร์คืน ในวันพุธที 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
 5. เจ้าของผลงานประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.-30 - 18.00 น. และนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวเจ้าของผลงานสามารถประจำที่โปสเตอร์ของตนเองเพื่อบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนได้ตามความสะดวก
 6. ดาวน์โหลดรูปแบบของโปสเตอร์ (TEMPLATE) และสัญลักษณ์ของ PULINET(LOGO) เพื่อจัดทำโปรเตอร์เมื่อผลงานได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links