PULINET และ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  ยินดีต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  PULINET  ครั้งที่  9

9-10  มกราคม  2562

โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท  บางแสน  ชลบุรี

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยทรัพยากร 1. นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร
2 2. นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
3 3. นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
4 4. ดร.บรรพต สร้อยศรี
5 5. นางระเบียบ แสงจันทร์
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1. นายอาวุธ โสเพ็ง
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักหอสมุด 1. นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์
8 2. นายเฉลิมเดช เทศเรียน
9 3. นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน
10 4. นายธนวิตร์ พัฒนะ
11 5. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
12 6. นายประจักษ์ สุขอร่าม
13 7. นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
14 8. นางวนิดา ศรีทองคำ
15 9. นางสาววาทินี เขมากโรทัย
16 10. นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย
17 11. นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
18 12. นางสาวสุราภรณ์ คงผล
19 13. นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์
20 14. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน 1. นางจงกล พุทธิชัยกุล
22 2. นางฐิตวดี เพลงปาน
23 3. นางสาวนภัสมน แทนเพชร
24 4. นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป์
25 5. นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร
26 6. นางสาวมัสยา ฐานปนพันธ์นิติกุล
27 7. นายเรวัติ อ่ำทอง
28 8. นางสาววิไล สีดาจันทร์
29 9. นางสาวสุมลฑา สังใจสม
30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สำนักวิทยบริการ 1. นายเฉลียว ไชยเชษฐ์
31 2. นางสาวมาลี ใจตั้ง
32 3. นายวรินทร ศรีนวล
33 4. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด 1. นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง
35 2. นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ
36 3. นางธณัชพร ยะปะตัง
37 4. นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
38 5. นายภานุวัตร อุทัยบาล
39 6. นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์
40 7. นางละออ ข้อยุ่น
41 8. รศ.ดร.วนิดา แก่่นอากาศ
42 9. นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
43 10. นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล
44 11. นายอาทิตย์ ปทุมชัย
45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด 1. นางชมพูนุช สราวุเดชา
46 2. นายชัยรัตน์ คีรีเมฆ
47 3. นางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ
48 4. นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
49 5. นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
50 6. นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
51 7. นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน
52 8. นางสาวรติยา วีระคำ
53 9. นางสาวเรณุกา สันธิ
54 10. นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
55 11. นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
56 12. นางสดศรี กันทะอินทร์
57 13. นางสาวสุภาลัย สิงคะตา
58 14. นายเสรี คำเปลี่ยน
59 15. นางสาวอภิญญา ธงไชย
60 16. นางอรกัญญา เมธา
61 17. นางอรพรรณ การคนซื่อ
62 18. นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
63 19. นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
64 มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด 1. นางกอบกุล สุวลักษณ์
65 2. นางกัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร
66 3. นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
67 4. นางสาวทิตยา จันทร์สุข
68 5. นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
69 6. นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
70 7. นายบุญฤทธิ์ คงลำพูน
71 8. นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ
72 9. ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
73 10. นางละอองดาว เหล่าแก้ว
74 11. นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย
75 12. นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์
76 13. นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1. อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม
78 2. นายพัศกร ทองดี
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. นายวีระชัย อินทรอนันต์
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1. นางสาวกิติยา นิวาศานนท์
81 2. นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1. นางขวัญแก้ว เทพวิชิต
83 2. นางสาวณัชชา บวรพานิชย์
84 3. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
85 4. นางดวงใจ กาญจนศิลป์
86 5. นางสาวนงลักษณ์ จันตา
87 6. นางเนาวรัตน์ มหาโคตร
88 7. นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ
89 8. นางพัชรินทร์ ด่านกลาง
90 9. นางสุภารักษ์ เมินกระโทก
91 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุด 1. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
92 2. นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
93 3. นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์
94 4. นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์
95 5. นายคชาธร ขาวเรือง
96 6. นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
97 7. นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยากูร
98 8. นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ
99 9. นายพิษณุ ใจกล้า
100 10. นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา
101 11. นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
102 12. นางสาวสุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
103 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
104 มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักวิทยบริการ 1. นางสาวกรกนก นวลขำ
105 2. นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
106 3. นายปรีชา อาษาวัง
107 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กองส่งเสริมวิชาการ 1. อาจารย์มารีย้ะ ปุเต๊ะ
108 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ 1. รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
109 มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด 1. นายขวัญ อ่ำดี
110 2. นางชนัญชิดา ม่วงทอง
111 3. นายปฏิญญา วรรณโสภา
112 4. นางปราณี คำแหง
113 5. นายพงศกร ศิริคำน้อย
114 6. นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
115 7. นางสาวศศิธร ติณะมาศ
116 8. ดร.ศิริวรรณ วิชัย
117 9. นางสาวสุมาลี อิ่มศิลป์
118 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1. นางสาวกนกวรรณ แสนสุข
119 2. นางสาวประทุมทิพย์ สุขราษฎร์
120 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ 1. นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ
121 2. นางสาวสมหญิง บู่แก้ว
122 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
123 2. นางสาวปรียานุช วรวิกโฆษิต
124 3. นางสาววรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
125 4. นางศรีหทัย เวลล์ส
126 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์
127 มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด 1. นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
128 2. นายญาณพัฒน์ อินทร
129 3. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
130 4. นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
131 5. นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
132 6. นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
133 มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
134 2. นายปิยะราช สุขภิญโญ
135 3. นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
136 4. ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง
137 5. นางสาวภคมณ ยะยศ
138 6. นางสาวภัทรวดี สุริยะ
139 7. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
140 8. นายวิชญนนท์ มณีชาติ
141 9. นางสาววิไล จันทร์แก้ว
142 10. นางสาวสุดา ใจแก้ว
143 11. นางสุพร ทิพย์จักร์
144 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ 1. นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
145 2. นางพรพิมล มโนชัย
146 3. นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย
147 4. นางสาววรัญญา พิลาหอม
148 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ 1. นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล
149 มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ 1. นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ
150 2. นายศิรชีพ ขอนดอก
151 3. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
152 4. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
153 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด 1. นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว
154 2. นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
155 3. นางเยาวภา เขื่อนคำ
156 4. นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา
157 5. นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย
158 6. นางอริศรา สิงห์ปัน
159 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1. นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์
160 2. นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
161 3. นางดาวนภา สุยะนนท์
162 4. นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์
163 5. ดร.พฐา สุวรรณรัตน์
164 6. นายรักเผ่า เทพปัน
165 7. นางสายกัญญา แสนโคตร
166 มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด 1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี
167 2. นางอาภาวรรณ แย้มสิน
168 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
169 2. นางกาญจนา จันทร์สิงห์
170 3. นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
171 4. นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
172 5. รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1. นายวิโรจน์ อภินันท์ธนากร
174 2. นางสาวสุพรรษา ผาจวง
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด 1. นางธญา ตันติวราภา
176 2. นางสาวรัชฏาภรณ์ มูลมาก
177 3. นางสุณี ไชยวงษ์
178 4. นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร
179 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการ ฯ 1. นางสาวกมลรัตน์ ดอนนาม
180 2. นางสาวเสาวรส สัทธาพงศ์
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นางสาวกาญจนา หักทะเล
182 2. นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม
183 3. นางสาวชลธิชา ดินขุนทด
184 4. นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ
185 5. นางสาวนาตยา ศิริทับ
186 6. นางบุญยรัตน์ สุขะตุงคะ
187 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นางสาววรรณี พรหมทอง
188 2. ผศ.ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์
189 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
190 2. นายพิเชษฐ อยู่เย็น
191 3. นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
192 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1. นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์
193 2. นางสาวพรวรีย์ ทองกลึง
194 3. นางรัตนพา พันธ์ศรี
195 4. นางสาววิกาญดา บุญคง
196 5. นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ
197 6. นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น
198 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวมธุรส ปราบไพรี
199 2. นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
200 3. นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
201 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. นางปิยวรรณ คุสินธุ์
202 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1. นางสาวกุลสตรี ปริญญา
203 2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ
204 3. นายนพพล ตันสกุล
205 4. นางสาวปราณี ปุตสะ
206 5. นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม
207 6. นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ
208 7. นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง
209 8. นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม
210 9. นางอมรรัตน นาคะโร
211 10. นางสาวอุไร การวิจิตร
212 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
213 2. นายวรภัทร อาปะโม
214 3. นางสาวสมฤดี พิณทอง
215 4. นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
216 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1. นายธราธร ขอบไร่
217 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
218 3. นางสุชาดา พรหมโคตร
219 4. ดร.อริญชัย หามณี
220 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นางสาวปาริชาติ แสงระชัฏ
221 2. นางสาวอภิฤดี จันทะเดช
222 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
223 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. นางสาวประทุมพร วีระสุข
224 2. นางสาววรารัตน์ นิราภัย
225 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นายจักรี สาวงษ์นาม
226 2. นางเพ็ญนี ตะไก่แก้ว
227 3. นางมลีวรรณ สัตตะพันธ์
228 4. นางลฎาภา รักษาสร้อย
229 5. นายวิทยา แดงบุตร
230 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1. นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
231 2. นายธรณิศ หาญใจ
232 3. นางสาวนริสา บัวเชย
233 4. นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
234 5. นายเมษา สินทบทอง
235 6. นางสาวรุจิรา เต็มราม
236 7. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
237 8. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
238 9. นางสันถัต สารักษ์
239 10. นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
240 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1. นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่
241 2. นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ
242 3. นายวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
243 4. นายอดินันท์ เจะตีแม
244 5. นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์
245 มหาวิทยาลัยศิลปกร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ 1. นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
246 2. นางสาวสุนิศา รอดจินดา
247 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ 1. ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
248 มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง 1. ดร.กฤษฎา พรประภา
249 2. นางสาวกาญจนา กรรเจียกพงษ์
250 3. นางวาสนา พุ่มประทุม
251 4. นายสุนทร ญาติมาก
252 5. นายอนิรุจ จ่ากลาง
253 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักวิทยบริการ 1. นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
254 2. นายชารีฟ ลามาก
255 3. นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
256 4. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
257 5. นางรวีวรรณ ขำพล
258 6. นางสาวเล็ก แซ่จิว
259 7. นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
260 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 1. นายชำนาญ อินทสโร
261 2. นางสาวประไพ จันทร์อินทร์
262 3. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
263 4. นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
264 5. นางสาวรตานา ยามาเจริญ
265 6. นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา
266 7. นางสาวสุพิชญา อารมณ์ฤทธิ์
267 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ 1. นางสาวชลลดา หงษ์งาม
268 2. นายชัยวัฒน์ น่าชม
269 3. นางฐิตาภรณ์ นามศิริ
270 4. นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว
271 5. นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล
272 6. นางบุศริน ตราตรี
273 7. นางสาวบุสบง วงค์แก้ว
274 8. นางพรรษชล แข็งขัน
275 9. นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์
276 10. นางสาวภัทรภร พื้นพรหม
277 11. นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก
278 12. นางสาวรัณญภัช พิชิต
279 13. นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา
280 14. นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ
281 15. นางละอองศรี บุญย์เผ่าพงศ์
282 16. นางวรนุช สุนทรวินิต
283 17. นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม
284 18. นางวราภรณ์ เมตโต
285 19. นางสาววันทณีย์ ณ พัทลุง
286 20. นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์
287 21. นางสาวสายหยุด บุญรอด
288 22. นางสาวอมรรัตน์ นวนสำเนียง
289 23. นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์
290 24. นางสาวอริชา เนตรวงศ์
291 25. นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญ
292 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ 1. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
293 2. นางสาวนุจรินทร์ ภูธา
294 3. นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์
295 4. นายพนม จรูญแสง
296 5. นางสาวพิไลพร ครองก่ำ
297 6. นางศิรินาฏ ศรีภักดี

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links