เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
PowerPoint
1
AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
IT/การบรรยาย
2
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย : ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่
IT/การบรรยาย
3
ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ
IT/การบรรยาย
4
Library occupancy and space analytic
IT/การบรรยาย
5
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
IT/การบรรยาย
6
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ
IT/การบรรยาย
7
การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆการพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
IT/การบรรยาย
8
ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
IT/การบรรยาย
9
การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล องค์ความรู้สู่สังคม
IT/การบรรยาย
10
การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word Cloud เพื่อสนับสนุนงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด
IT/การบรรยาย
11
ไม่มีเวลา GO to Library มาใช้ MSU LibraryGO. App
IT/การบรรยาย
12
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับนานาชาติ
IT/การบรรยาย
13
การประยุกต์ใช้มาตรฐาน RDA ในการลงรายการบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ.
IT/การบรรยาย
14
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
IT/การบรรยาย
15
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation
IT/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links