รายชื่อผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ทัศนศึกษา
1
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปรแกรมที่ 1
2
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมที่ 1
3
อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย อาจารย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โปรแกรมที่ 2
4
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมที่ 2
5
นายวันชาติ ภูมี นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมที่ 3
6
นายอาทิตย์ ปทุมชัย พนักงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมที่ 3
7
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมที่ 3
8
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมที่ 2
9
นางสาวอุไร การวิจิตร นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมที่ 2
10
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมที่ 2
11
นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมที่ 2
12
นายนพพล ตันสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมที่ 2
13
นางสาวปราณี ปุตสะ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมที่ 2
14
นางละออ ข้อยุ่น บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมที่ 2
15
นางสาวประทุมพร วีระสุข บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โปรแกรมที่ 2
16
นางสาววรารัตน์ นิราภัย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โปรแกรมที่ 2
17
นางธณัชพร ยะปะตัง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมที่ 2

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links