รายชื่อผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
ทัศนศึกษา
1
อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย อาจารย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โปรแกรมทัศนศึกษา
2
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมทัศนศึกษา
3
นางสาวอุไร การวิจิตร นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมทัศนศึกษา
4
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมทัศนศึกษา
5
นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมทัศนศึกษา
6
นายนพพล ตันสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมทัศนศึกษา
7
นางสาวปราณี ปุตสะ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมทัศนศึกษา
8
ผศ.ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โปรแกรมทัศนศึกษา
9
นางสาววรรณี พรหมทอง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โปรแกรมทัศนศึกษา
10
นางสาวนภัสมน แทนเพชร บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โปรแกรมทัศนศึกษา
11
นายวีระชัย อินทรอนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โปรแกรมทัศนศึกษา

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links