เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
Poster
1
จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
KM/โปสเตอร์
2
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
KM/โปสเตอร์
3
การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสถียรของระบบพื้นฐานในห้องสมุด
IT/โปสเตอร์
4
Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
5
ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนำชมห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
6
Special Night : อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ Special Night: Blessed who gives, Pleasure who receives
CRM/โปสเตอร์
7
การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
8
ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์
IT/โปสเตอร์
9
Give and take อ่านไปไม่สิ้นสุด (Give and take: the happiness of sharing)
CRM/โปสเตอร์
10
การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับภารกิจสารบรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
11
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
KM/โปสเตอร์
12
บริการ Journal Current Contents ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CRM/โปสเตอร์
13
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
CRM/โปสเตอร์
14
ระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
IT/โปสเตอร์
15
การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
16
การเรียนรู้การทำงานจากผู้ประสานงานห้องสมุดสู่นักศึกษาช่วยงานของห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
17
ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดี ของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
KM/โปสเตอร์
18
ความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน
CRM/โปสเตอร์
19
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
CRM/โปสเตอร์
20
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KM/โปสเตอร์
21
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
22
การจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธาน
KM/โปสเตอร์
23
การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพ
CRM/โปสเตอร์
24
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ
IT/โปสเตอร์
25
เหลียวหลังแลหน้าเขไปในชุมชนอย่างยั่งยืน : โครงการบรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ
CRM/โปสเตอร์
26
บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน
CRM/โปสเตอร์
27
การประเมินผลการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด และการเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูลออนไลน
CRM/โปสเตอร์
28
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
29
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” : โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
30
คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
IT/โปสเตอร์
31
การวิเคราะห์และจำแนกประเภทคำถามจากการให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าเพื่อน าไปสู่การสร้างโปรแกรมช่วยงาน บริการตอบค าถาม และช่วยการค้นคว้า
CRM/โปสเตอร์
32
การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
IT/โปสเตอร์
33
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
34
การเข้าถึง Abstract/Fulltext ของบทความวิชาการไทยผ่าน OPAC ของสำนักฯ
KM/โปสเตอร์
35
การบริหารการจัดการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
36
การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
CRM/โปสเตอร์
37
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก (e-Book for you)
CRM/โปสเตอร์
38
การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/โปสเตอร์
39
การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In)
IT/โปสเตอร์
40
การประเมินตัวบ่งชี้ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
41
บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
42
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
CRM/โปสเตอร์
43
การจัดการความรู้ในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/โปสเตอร์
44
UP LIB Coin: กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
45
ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
46
การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KM/โปสเตอร์
47
การจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ
CRM/โปสเตอร์
48
การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ
KM/โปสเตอร์
49
การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
50
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
KM/โปสเตอร์
51
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
IT/โปสเตอร์
52
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
CRM/โปสเตอร์
53
รหัส (ไม่) ลับ QR Code สำหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์
CRM/โปสเตอร์
54
การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
55
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KM/โปสเตอร์
56
การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
KM/โปสเตอร์
57
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
58
แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ของ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ
KM/โปสเตอร์
59
การพัฒนายุทศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏเลย
KM/โปสเตอร์
60
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
CRM/โปสเตอร์
61
การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
IT/โปสเตอร์
62
นวัตกรรมวัสดุเหลือใช้ : สตูดิโอเคลื่อนที่ถ่ายภาพ360องศา สําหรับพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
KM/โปสเตอร์

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links