วิทยากร

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

ประวัติวิทยากร

...

ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD


บรรยายเรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่


Professor & Library Director of National Taiwan Normal University (NTNU)


บรรยายเรื่อง Open Libaray Data and Embrace the World Library Linked Data


รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ

ประวัติวิทยากร

...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บรรยายเรื่อง สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลกด้านเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด


อาจารย์ธนิศสรณ์
จิระพรชัย

ประวัติวิทยากร

...

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


บรรยายเรื่อง การอยู่รอดขององค์กรในสภาวะวิกฤติอุดมศึกษาไทย


อาจารย์บุญเลิศ
อรุณพิบูลย์

ประวัติวิทยากร

...

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


บรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์


Mr.Vincent Cheah

...

Senior Product Manager,
Gale, A Cengage Company


บรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges and Experiences


Ms.Kanyakarn Nontiwatwanich

...

Regional Sales Manager,
Thailand & IndoChina
EBSCO Information Services


บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ


Mr.Dan Sewell

...

Product Manager
Acu-Ed Tech


บรรยายเรื่อง Workflow and Tools


วรรธนา พันธ์สว่าง

...

Manager-McGraw-Hill
Education Thailand


บรรยายเรื่อง Learning Transformation and online education


Walika Lhaothong

...

Elsevier Solution Manager
Singapore & Thailand


บรรยายเรื่อง การบรรยายเรื่อง สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links