วิทยากร

Dr.Hao-RenKe

...

Professor & Library Director of National Taiwan Normal University (NTNU)


บรรยายเรื่อง Open Libaray Data and Embrace the World Library Linked Data


รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ

...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บรรยายเรื่อง The Future of Library in Disruptive Technology


อาจารย์ธนิศสรณ์
จิระพรชัย

...

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


บรรยายเรื่อง การอยู่รอดขององค์กรในสภาวะวิกฤติอุดมศึกษาไทย


อาจารย์บุญเลิศ
อรุณพิบูลย์

...

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


บรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์


Mr.Vincent Cheah

...

Senior Product Manager,
Gale, A Cengage Company


บรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges and Experiences


Ms.Kanyakarn Nontiwatwanich

...

Regional Sales Manager,
Thailand & IndoChina
EBSCO Information Services


บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ


Mr.Dan Sewell

...

Product Manager
Acu-Ed Tech


บรรยายเรื่อง Workflow and Tools


วรรธนา พันธ์สว่าง

...

Manager-McGraw-Hill
Education Thailand


บรรยายเรื่อง Learning Transformation and online education


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links