สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links