เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
Poster
1
จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
KM/โปสเตอร์
2
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
KM/โปสเตอร์
3
การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับภารกิจสารบรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
4
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
KM/โปสเตอร์
5
การเรียนรู้การทำงานจากผู้ประสานงานห้องสมุดสู่นักศึกษาช่วยงานของห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
6
ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดี ของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
KM/โปสเตอร์
7
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KM/โปสเตอร์
8
การจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธาน
KM/โปสเตอร์
9
การเข้าถึง Abstract/Fulltext ของบทความวิชาการไทยผ่าน OPAC ของสำนักฯ
KM/โปสเตอร์
10
การบริหารการจัดการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
11
การจัดการความรู้ในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/โปสเตอร์
12
UP LIB Coin: กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
13
การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KM/โปสเตอร์
14
การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ
KM/โปสเตอร์
15
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
KM/โปสเตอร์
16
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KM/โปสเตอร์
17
การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
KM/โปสเตอร์
18
แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ของ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ
KM/โปสเตอร์
19
การพัฒนายุทศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏเลย
KM/โปสเตอร์
20
นวัตกรรมวัสดุเหลือใช้ : สตูดิโอเคลื่อนที่ถ่ายภาพ360องศา สําหรับพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
KM/โปสเตอร์

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links