เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
PowerPoint
1
การดูแลผู้รับบริการ-บุคลากร ด้วยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/การบรรยาย
2
การศึกษาการใช้แอพพลิเคชันไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
3
การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
4
มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน
CRM/การบรรยาย
5
ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
CRM/การบรรยาย
6
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
7
การพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น กรณีศึกษาคลังข้อสอบเก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
8
การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model
CRM/การบรรยาย
9
การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว
CRM/การบรรยาย
10
แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ ในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CRM/การบรรยาย
11
การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
12
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
CRM/การบรรยาย
13
แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บความเย็น เข้ามาเก็บความรู้ในห้องสมุดกันเถอะ
CRM/การบรรยาย
14
การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
CRM/การบรรยาย
15
"กูรูเกษตรศาสตร์" บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0
CRM/การบรรยาย
16
1 นาทีกับ บรรณสารฯ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
17
Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CRM/การบรรยาย
18
“Online Article Service & Tracking System” ระบบบริการคำขอบทความอิเล็กทรอนิกส์
CRM/การบรรยาย
19
การออกแบบบริการสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : แนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
CRM/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links