เอกสารประกอบการบรรยาย

ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปี พุทธศักราช 2561

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การบรรยายเรื่อง สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก ด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด
(Open Library Data and Embrace the World Library Linked)

Dr. Hao-Ren Ke
Professor & Library Director of National Taiwan Normal University (NTNU)
และ
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links