เอกสารประกอบการนำเสนอ

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กลุ่มหัวข้อ
บทความ
PowerPoint
1
การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
KM/การบรรยาย
2
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
3
การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
KM/การบรรยาย
4
กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
KM/การบรรยาย
5
การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat
KM/การบรรยาย
6
เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
KM/การบรรยาย
7
การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
KM/การบรรยาย
8
การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
KM/การบรรยาย
9
Happy Together @KKU Library
KM/การบรรยาย
10
KULIB Talk by Knowledge Partner: แชร์องค์ความรู้ สู่แรงบันดาลใจ
KM/การบรรยาย
11
การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 %
KM/การบรรยาย
12
เครือข่ายด้านห้องสมุดและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น เพื่อความยั่งยืนของการศึกษาในชุมชน
KM/การบรรยาย
13
ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ
KM/การบรรยาย
14
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
15
การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
KM/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links