รายชื่อผู้ได้รับการรับรองให้นำเสนอผลงาน

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบันที่สังกัด
ชื่อเรื่อง
ประเภทการนำเสนอ
1
นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร
นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดูแลผู้รับบริการ-บุคลากร ด้วยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/การบรรยาย
2
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
นางสาวสุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
KM/โปสเตอร์
3
นางสาวกรกนก คลล้ำ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
นางสาวบุญปวี จันทร์จะนะ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบูรณาการข้อมูลความทรงจำนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการทำงานร่วมกัน
KM/โปสเตอร์
4
นางสาวกรกนก นวลขำ
นางสาวชุติมา ศรีจันทรา
นายปรีชา อาษาวัง
นางสาวนัฐธิดา อาษาวัง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
KM/โปสเตอร์
5
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
นายพิษณุ ใจกล้า
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาการใช้แอพพลิเคชันไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
6
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสถียรของระบบพื้นฐานในห้องสมุด
IT/โปสเตอร์
7
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
IT/การบรรยาย
8
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล
นางกมลทิพย์ หลงหา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
9
นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนำชมห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
10
นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
11
นายคชาธร ขาวเรือง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน
CRM/การบรรยาย
12
นายคนึง บัวพูล
นายอัษฏายุธ อุบลกาญจน์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
IT/โปสเตอร์
13
นางจรรยา ชูทับ
นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
KM/โปสเตอร์
14
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม
นางสาวอุไร การวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
15
นายเฉลิมเดช เทศเรียน
นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
16
นางชนัญชิดา ม่วงทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Searching Position System of Printed Journal in Naresuan University Library
CRM/การบรรยาย
17
นางชมพูนุช สราวุเดชา
นายเสรี คำเปลี่ยน
นางสาวสุภาลัย สิงคะตา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
18
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
นางสาวชนิสา หฤทัยถาวร
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น กรณีศึกษาคลังข้อสอบเก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
19
นายชารีฟ ลามาก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์
IT/โปสเตอร์
20
นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Give and take อ่านไปไม่สิ้นสุด (Give and take: the happiness of sharing)
CRM/โปสเตอร์
21
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับภารกิจสารบรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
22
นางณชญาดา ภิราษร
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง CRM for Library : กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CRM/โปสเตอร์
23
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
KM/โปสเตอร์
24
นางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model
CRM/การบรรยาย
25
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์
นายรักเผ่า เทพปัน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริการ Journal Current Contents ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CRM/โปสเตอร์
26
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
CRM/โปสเตอร์
27
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย : ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่
IT/การบรรยาย
28
นางสาวทิตยา จันทร์สุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
IT/โปสเตอร์
29
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ
นายภานุวัตร อุทัยบาล
นายอนุพงษ์ ติตะ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System
IT/การบรรยาย
30
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Library occupancy and space analytic
IT/การบรรยาย
31
นางธญา ตันติวราภา
นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
32
นางธณัชพร ยะปะตัง
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเรียนรู้การทำงานจากผู้ประสานงานห้องสมุดสู่นักศึกษาช่วยงานของห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
33
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว
CRM/การบรรยาย
34
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดี ของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
KM/โปสเตอร์
35
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
นายประจักษ์ สุขอร่าม
นางสาวจารุวรรณ มีศีล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
KM/การบรรยาย
36
นายธรณิศ หาญใจ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
นายเมษา สินทบทอง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
KM/การบรรยาย
37
นายธราธร ขอบไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
IT/การบรรยาย
38
นางสาวนภัสมน แทนเพชร สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
CRM/โปสเตอร์
39
นางสาวนริสา บัวเชย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ GO PAPERLESS, GO DIGITAL LIBRARY SERVICES การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
CRM/โปสเตอร์
40
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KM/โปสเตอร์
41
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
42
นางสาวนุจรินทร์ ภูธา
นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัญหาและการจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว
KM/โปสเตอร์
43
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพ
CRM/โปสเตอร์
44
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร
นายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย
นางสาวณัชชา บวรพานิชย์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบเลือกคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
IT/โปสเตอร์
45
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เหลียวหลังแลหน้าเขไปในชุมชนอย่างยั่งยืน : โครงการบรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ
CRM/โปสเตอร์
46
นายปฏิญญา วรรณโสภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน
CRM/โปสเตอร์
47
นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ ในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CRM/การบรรยาย
48
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
นางสาวภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ
IT/การบรรยาย
49
นายปรีชา อาษาวัง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บริการเชิงรุก : การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ และการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
CRM/โปสเตอร์
50
นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
นางนุชรัตน์ คงสวี
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การรับสื่่อและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
CRM/โปสเตอร์
51
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ Information Storage and Retrieval for Customer Relationship Management by Information and Library science
CRM/โปสเตอร์
52
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” : โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
53
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
นายปิยะราช สุขภิญโญ
นายวิชญนนท์ มณีชาติ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
IT/โปสเตอร์
54
นายพนม จรูญแสง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การวิเคราะห์และจำแนกประเภทคำถามจากการให้บริการ
CRM/โปสเตอร์
55
นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
นายธรณิศ หาญใจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
IT/โปสเตอร์
56
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
57
นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน
นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ
IT/การบรรยาย
58
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
นางนางสุดา พันธุสะ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat
KM/การบรรยาย
59
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
นางพรทิพา ณ นคร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การเข้าถึง Abstract/Fulltext ของบทความวิชาการไทยผ่าน OPAC ของสำนักฯ
KM/โปสเตอร์
60
น.สภัทรวดี สุริยะ
นางสาวภคมณ ยะยศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การบริหารการจัดการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
61
นางสาวมธุรส ปราบไพรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
CRM/โปสเตอร์
62
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
IT/การบรรยาย
63
นางสาวมาลี ใจตั้ง
นายวรินทร ศรีนวล
นายเฉลียว ไชยเชษฐ์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
KM/การบรรยาย
64
นางมุกดา ชุมทอง
นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การศึกษาความสนใจและการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพิมพ์ของผู้ใช้บริการ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
CRM/โปสเตอร์
65
นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล องค์ความรู้สู่สังคม
IT/การบรรยาย
66
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน Knowledge management of local wisdom into digital library for sustainability.
KM/การบรรยาย
67
นางเยาวภา เขื่อนคำ
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก (e-Book for you)
CRM/โปสเตอร์
68
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
69
นางสาวรตานา ยามาเจริญ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word Cloud เพื่อสนับสนุนงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด (Keywords Analysis in Word Cloud for supporting library information services)
IT/การบรรยาย
70
นางรวิวรรณ ศรีอำไพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
CRM/การบรรยาย
71
นางระเบียบ แสงจันทร์
ดร.บรรพต สร้อยศรี
นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics Service of Chulalongkorn University Community)
CRM/โปสเตอร์
72
นางระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (Short-term researching under the framework exchange scholarship of ICSSR-NRCT bilateral program)
KM/การบรรยาย
73
นายรักเผ่า เทพปัน
นางณชญา ภิราษร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In)
IT/โปสเตอร์
74
นางรัตนพา พันธ์ศรี
นางสาววิกาญดา บุญคง
นางสาวสุธารัตน์ ทับอิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การประเมินตัวบ่งชี้ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
75
นางละออ ข้อยุ่น
นางสีรุ้ง พลธานี
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Happy Together @KKU Library
KM/การบรรยาย
76
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย
นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่มีเวลา GO to Library มาใช้ MSU LibraryGO. App
IT/การบรรยาย
77
นางสาววรัญญา พิลาหอม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บความเย็น เข้ามาเก็บความรู้ในห้องสมุดกันเถอะ
CRM/การบรรยาย
78
นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
79
นายวันชาติ ภูมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมวัสดุเหลือใช้ : สตูดิโอเคลื่อนที่ถ่ายภาพ360องศา สําหรับพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ DIY Portable Studio 360 ํ for Museum and Archive
KM/โปสเตอร์
80
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค = The Concurrent, Problems, and Needs for the Research Support Services of the Library Users in Provincial University Library Network
CRM/โปสเตอร์
81
นางสาววาทินี เขมากโรทัย
นายธนวิตร์ พัฒนะ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการจัดการความรู้ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/โปสเตอร์
82
นางสาววิไล จันทร์แก้ว
นางสาวสุดา ใจแก้ว
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา UP LIB Coin: กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
83
นางสาวศรินยา ศรีสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การระบุบ่งชี้เอกสารสำคัญที่สุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
84
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
85
นางสาวศศิธร ติณะมาศ
นายพงศกร ศิริคำน้อย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับนานาชาติ
IT/การบรรยาย
86
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน KULIB Talk by Knowledge Partner: แชร์องค์ความรู้ สู่แรงบันดาลใจ
KM/การบรรยาย
87
ดร.ศิริวรรณ วิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 %
KM/การบรรยาย
88
ดร.ศิริวรรณ วิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
KM/การบรรยาย
89
นางสดศรี กันทะอินทร์
นางสาวเรณุกา สันธิ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Knowledge Management Through Learning and Sharing Organization of Chiang Mai University Library"
KM/โปสเตอร์
90
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระบวนการจัดการสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ
CRM/โปสเตอร์
91
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
นางสาวแขนภา ทองตัน
นางสาวมธุรส ปราบไพรี
นาย อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ
KM/โปสเตอร์
92
นางสาวสายหยุด บุญรอด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การประยุกต์ใช้มาตรฐาน RDA ในการลงรายการบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. = Application of RDA standards for cataloging STOU’s textbook
IT/การบรรยาย
93
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
นางอรพิณ โกมลไพศาล
นางสงวน พงศ์กิจวิทูร
นาย ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
นางสาวศุลีพร พันธุ์วิบูลย์
นางสาวอุทัยวรรณ ศิริเลิศ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายด้านห้องสมุดและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น เพื่อความยั่งยืนของการศึกษาในชุมชน
KM/การบรรยาย
94
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นายญาณพัฒน์ อินทร
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (PULINET 2019)
IT/การบรรยาย
95
นางสุณี ไชยวงษ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
96
นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล
นางสมถวิล สว่างวงศ์
นางรัดดา อุ่นจันที
นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว
นางศรีสวรรค์ สีดาผัน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ The Autism friendly library: My special target
KM/การบรรยาย
97
นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเข้าถึงสารสนเทศภาพยนตร์ดีเด่นจากบริการห้อง
IT/โปสเตอร์
98
นางสาวสุนิศา รอดจินดา
นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
CRM/การบรรยาย
99
นางสุพร ทิพย์จักร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
IT/โปสเตอร์
100
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน "กูรูเกษตรศาสตร์" บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0
CRM/การบรรยาย
101
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 นาทีกับ บรรณสารฯ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
102
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
CRM/โปสเตอร์
103
นางสาวสุราภรณ์ คงผล
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
104
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ รหัส (ไม่) ลับ QR Code สำหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์
CRM/โปสเตอร์
105
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation
IT/การบรรยาย
106
นายอดินันท์ เจะตีแม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
107
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis และการทำ Data Visualization เพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/โปสเตอร์
108
นางสาวอภิฤดี จันทะเดช
ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
นางสาวปาริชาติ แสงระชัฎ
นางสุชาดา พรหมโคตร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ : Knowledge management, information searching online
KM/โปสเตอร์
109
นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
110
นางอรกัญญา เมธา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
CRM/การบรรยาย
111
นางอรพรรณ การคนซื่อ
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
นางเกษวรา อินทรฉิม
นางสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
นายเอกสิทธิ์ ปัญญามี
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Online Article Service & Tracking System” ระบบบริการคำขอบทความอิเล็กทรอนิกส์
CRM/การบรรยาย
112
นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. = Guidelines RDA to descriptions bibliographic resources of the office of documentation and information, Sukhothai Thammathirat Open University
KM/โปสเตอร์
113
ดร.อริญชัย หามณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพัฒนายุทศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏเลย
KM/โปสเตอร์
114
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
CRM/โปสเตอร์
115
นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น
นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
IT/โปสเตอร์
116
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
KM/การบรรยาย
117
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การออกแบบบริการสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : แนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
CRM/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links