รายชื่อผู้ได้รับการรับรองให้นำเสนอผลงาน

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบันที่สังกัด
ชื่อเรื่อง
ประเภทการนำเสนอ
1
นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดูแลผู้รับบริการ-บุคลากร ด้วยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/การบรรยาย
2
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
นางสาวสุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
KM/โปสเตอร์
3
นางสาวกรกนก นวลขำ
นายปรีชา อาษาวัง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
KM/โปสเตอร์
4
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
นายพิษณุ ใจกล้า
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาการใช้แอพพลิเคชันไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
5
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสถียรของระบบพื้นฐานในห้องสมุด
IT/โปสเตอร์
6
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
IT/การบรรยาย
7
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
8
นายขวัญ อ่ำดี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
KM/การบรรยาย
9
นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนำชมห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
10
นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
11
นายคชาธร ขาวเรือง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน
CRM/การบรรยาย
12
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Special Night : อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ Special Night: Blessed who gives, Pleasure who receives
CRM/โปสเตอร์
13
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
14
นายเฉลิมเดช เทศเรียน
นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
15
นางชนัญชิดา ม่วงทอง
นายพงศกร ศิริคำน้อย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
CRM/การบรรยาย
16
นางชมพูนุช สราวุเดชา
นายเสรี คำเปลี่ยน
นางสาวสุภาลัย สิงคะตา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
17
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น กรณีศึกษาคลังข้อสอบเก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
18
นายชารีฟ ลามาก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์
IT/โปสเตอร์
19
นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Give and take อ่านไปไม่สิ้นสุด (Give and take: the happiness of sharing)
CRM/โปสเตอร์
20
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับภารกิจสารบรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
21
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
KM/โปสเตอร์
22
นางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model
CRM/การบรรยาย
23
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์
นายรักเผ่า เทพปัน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริการ Journal Current Contents ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CRM/โปสเตอร์
24
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
CRM/โปสเตอร์
25
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย : ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่
IT/การบรรยาย
26
นางสาวทิตยา จันทร์สุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
IT/โปสเตอร์
27
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ
นายภานุวัตร อุทัยบาล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ
IT/การบรรยาย
28
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Library occupancy and space analytic
IT/การบรรยาย
29
นางธญา ตันติวราภา
นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
30
นางธณัชพร ยะปะตัง
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเรียนรู้การทำงานจากผู้ประสานงานห้องสมุดสู่นักศึกษาช่วยงานของห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KM/โปสเตอร์
31
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว
CRM/การบรรยาย
32
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดี ของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
KM/โปสเตอร์
33
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
นายประจักษ์ สุขอร่าม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
KM/การบรรยาย
34
นายธรณิศ หาญใจ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
นายเมษา สินทบทอง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
KM/การบรรยาย
35
นายธราธร ขอบไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
IT/การบรรยาย
36
นางสาวนภัสมน แทนเพชร สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน
CRM/โปสเตอร์
37
นางสาวนริสา บัวเชย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
CRM/โปสเตอร์
38
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KM/โปสเตอร์
39
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
40
นางสาวนุจรินทร์ ภูธา
นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธาน
KM/โปสเตอร์
41
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพ
CRM/โปสเตอร์
42
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร
นายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ
IT/โปสเตอร์
43
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เหลียวหลังแลหน้าเขไปในชุมชนอย่างยั่งยืน : โครงการบรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ
CRM/โปสเตอร์
44
นายปฏิญญา วรรณโสภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน
CRM/โปสเตอร์
45
นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ ในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CRM/การบรรยาย
46
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ
IT/การบรรยาย
47
นายปรีชา อาษาวัง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การประเมินผลการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด และการเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูลออนไลน
CRM/โปสเตอร์
48
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
49
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” : โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
CRM/โปสเตอร์
50
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
นายปิยะราช สุขภิญโญ
นายวิชญนนท์ มณีชาติ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
IT/โปสเตอร์
51
นายพนม จรูญแสง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การวิเคราะห์และจำแนกประเภทคำถามจากการให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าเพื่อน าไปสู่การสร้างโปรแกรมช่วยงาน บริการตอบค าถาม และช่วยการค้นคว้า
CRM/โปสเตอร์
52
นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
นายธรณิศ หาญใจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
IT/โปสเตอร์
53
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/โปสเตอร์
54
นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน
นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆการพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
IT/การบรรยาย
55
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat
KM/การบรรยาย
56
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การเข้าถึง Abstract/Fulltext ของบทความวิชาการไทยผ่าน OPAC ของสำนักฯ
KM/โปสเตอร์
57
น.สภัทรวดี สุริยะ
นางสาวภคมณ ยะยศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การบริหารการจัดการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
58
นางสาวมธุรส ปราบไพรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
CRM/โปสเตอร์
59
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
นายชารีฟ ลามาก
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
IT/การบรรยาย
60
นางสาวมาลี ใจตั้ง
นายวรินทร ศรีนวล
นายเฉลียว ไชยเชษฐ์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
KM/การบรรยาย
61
นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล องค์ความรู้สู่สังคม
IT/การบรรยาย
62
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
KM/การบรรยาย
63
นางเยาวภา เขื่อนคำ
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก (e-Book for you)
CRM/โปสเตอร์
64
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CRM/การบรรยาย
65
นางสาวรตานา ยามาเจริญ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word Cloud เพื่อสนับสนุนงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด
IT/การบรรยาย
66
นางรวิวรรณ นาพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
CRM/การบรรยาย
67
นางระเบียบ แสงจันทร์
ดร.บรรพต สร้อยศรี
นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRM/โปสเตอร์
68
นางระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
KM/การบรรยาย
69
นายรักเผ่า เทพปัน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In)
IT/โปสเตอร์
70
นางรัตนพา พันธ์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การประเมินตัวบ่งชี้ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
71
นางละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Happy Together @KKU Library
KM/การบรรยาย
72
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย
นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่มีเวลา GO to Library มาใช้ MSU LibraryGO. App
IT/การบรรยาย
73
นางสาววรัญญา พิลาหอม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บความเย็น เข้ามาเก็บความรู้ในห้องสมุดกันเถอะ
CRM/การบรรยาย
74
นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CRM/โปสเตอร์
75
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
CRM/โปสเตอร์
76
นางสาววาทินี เขมากโรทัย
นายธนวิตร์ พัฒนะ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการความรู้ในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/โปสเตอร์
77
นางสาววิไล จันทร์แก้ว
นางสาวสุดา ใจแก้ว
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา UP LIB Coin: กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
KM/โปสเตอร์
78
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
CRM/โปสเตอร์
79
นางสาวศศิธร ติณะมาศ
นายพงศกร ศิริคำน้อย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับนานาชาติ
IT/การบรรยาย
80
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน KULIB Talk by Knowledge Partner: แชร์องค์ความรู้ สู่แรงบันดาลใจ
KM/การบรรยาย
81
ดร.ศิริวรรณ วิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 %
KM/การบรรยาย
82
นางสดศรี กันทะอินทร์
นางสาวเรณุกา สันธิ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KM/โปสเตอร์
83
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ
CRM/โปสเตอร์
84
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
นางสาวมธุรส ปราบไพรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ
KM/โปสเตอร์
85
นางสาวสายหยุด บุญรอด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การประยุกต์ใช้มาตรฐาน RDA ในการลงรายการบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ.
IT/การบรรยาย
86
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
นาย ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายด้านห้องสมุดและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น เพื่อความยั่งยืนของการศึกษาในชุมชน
KM/การบรรยาย
87
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นายญาณพัฒน์ อินทร
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
IT/การบรรยาย
88
นางสุณี ไชยวงษ์
นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CRM/โปสเตอร์
89
นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ
KM/การบรรยาย
90
นางสาวสุนิศา รอดจินดา
นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
CRM/การบรรยาย
91
นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
KM/โปสเตอร์
92
นางสุพร ทิพย์จักร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
IT/โปสเตอร์
93
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน "กูรูเกษตรศาสตร์" บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0
CRM/การบรรยาย
94
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 นาทีกับ บรรณสารฯ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
CRM/การบรรยาย
95
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
CRM/โปสเตอร์
96
นางสาวสุราภรณ์ คงผล
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KM/การบรรยาย
97
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ รหัส (ไม่) ลับ QR Code สำหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์
CRM/โปสเตอร์
98
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation
IT/การบรรยาย
99
นายอดินันท์ เจะตีแม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุด
CRM/โปสเตอร์
100
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KM/โปสเตอร์
101
นางสาวอภิฤดี จันทะเดช
ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
KM/โปสเตอร์
102
นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CRM/โปสเตอร์
103
นางอรกัญญา เมธา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CRM/การบรรยาย
104
นางอรพรรณ การคนซื่อ
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Online Article Service & Tracking System” ระบบบริการคำขอบทความอิเล็กทรอนิกส์
CRM/การบรรยาย
105
นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ของ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ
KM/โปสเตอร์
106
ดร.อริญชัย หามณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพัฒนายุทศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏเลย
KM/โปสเตอร์
107
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
CRM/โปสเตอร์
108
นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
IT/โปสเตอร์
109
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
KM/การบรรยาย
110
นายอาทิตย์ ปทุมชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมวัสดุเหลือใช้ : สตูดิโอเคลื่อนที่ถ่ายภาพ360องศา สําหรับพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
KM/โปสเตอร์
111
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การออกแบบบริการสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : แนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
CRM/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links