รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
1
นางศรีหทัย เวลล์ส อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
นางสาววรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
5
นายปรีชา อาษาวัง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
6
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
7
นางสาวทิตยา จันทร์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
9
นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต เจ้าหน้าที่บริหารงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
11
นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
12
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
นางฐิตาภรณ์ นามศิริ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
15
นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17
นางสาวชไมพร ศรีหาเวช บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18
นางสาวกรกนก นวลขำ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
19
นางสาวมาลี ใจตั้ง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
20
นายเฉลียว ไชยเชษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
21
นายวรินทร ศรีนวล ช่างไฟฟ้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
22
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์ หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
25
นายวิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
26
นายปิยะราช สุขภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
27
นางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
28
นางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
29
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
30
นางสุพร ทิพย์จักร์ นักเอกสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
31
นางสาวภัทรวดี สุริยะ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
32
นางสาวภคมณ ยะยศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
33
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
34
นางสาวรัณญภัช พิชิต บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35
นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
นายธรณิศ หาญใจ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
39
ดร.ศิริวรรณ วิชัย อาจารย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
40
นางสาวมธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
41
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
43
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว นักวิชาการอุดมศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
44
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
45
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
46
นางสาวนริสา บัวเชย นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47
นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
นายเมษา สินทบทอง นายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50
นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
51
นางสาวกิติยา นิวาศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
52
อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย อาจารย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53
นางสาวรติยา วีระคำ พนักงานปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55
นางสาวสุภาลัย สิงคะตา เจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56
นายชัยรัตน์ คีรีเมฆ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57
นายชำนาญ อินทสโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
58
นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59
นางสาวนงลักษณ์ จันตา บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
60
นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
61
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
62
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ บรรณารักษ์ชํานาญการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
63
นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ พนักงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
64
นางขวัญแก้ว เทพวิชิต บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
65
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก บรรณารักษ์ชํานาญการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
66
นางพัชรินทร์ ด่านกลาง พนักงานบริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
67
นายจักรี สาวงษ์นาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
68
นางเพ็ญนี ตะไก่แก้ว บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
69
นางลฎาภา รักษาสร้อย บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
70
นางมลีวรรณ สัตตะพันธ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
71
นายวิทยา แดงบุตร นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
72
นางชมพูนุช สราวุเดชา นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73
นางอรกัญญา เมธา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75
นางอรพรรณ การคนซื่อ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77
นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78
นางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80
นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81
นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82
นางสดศรี กันทะอินทร์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83
นางสาวเรณุกา สันธิ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85
นายเสรี คำเปลี่ยน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86
นางสาววรัญญา พิลาหอม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
87
นางสุชาดา พรหมโคตร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
88
นายธราธร ขอบไร่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
89
นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91
นายอาทิตย์ ปทุมชัย พนักงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92
นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
93
นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
94
นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
95
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
96
นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
97
นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
98
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
99
นายรักเผ่า เทพปัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
100
นางสายกัญญา แสนโคตร เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
101
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ พนักงานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
102
นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์ พนักงานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
103
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมาน สังโยคะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
104
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
105
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
106
นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ ระดับ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
107
นางสาวสุภาลัย สิงคะตา เจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
108
นางกาญจนา จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
109
นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
112
นางสาวอุไร การวิจิตร นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
113
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
114
นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
115
นายนพพล ตันสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
116
นางสาวปราณี ปุตสะ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
117
นางสาวพิกุลทอง นาเทียมเขต บรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
118
นายอดินันท์ เจะตีแม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
120
นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
121
นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
นายวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
นางสาวศศิธร ติณะมาศ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
124
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
125
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
126
นายพงศกร ศิริคำน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
127
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
128
นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
129
นางชนัญชิดา ม่วงทอง นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
130
นายปฏิญญา วรรณโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
131
นายขวัญ อ่ำดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
132
นางสาวอภิฤดี จันทะเดช บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
133
นายชารีฟ ลามาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
134
นางสาวปาริชาติ แสงระชัฏ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
135
นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
136
นางวราภรณ์ เมตโต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
137
นางบุศริน ตราตรี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
138
นางละอองศรี บุญย์เผ่าพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
139
นางสาวอมรรัตน์ นวนสำเนียง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
140
นางสาวบุสบง วงค์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
141
นางสาวชลลดา หงษ์งาม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
142
นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
143
นางสาวอริชา เนตรวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
144
นางสาวภัทรภร พื้นพรหม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
145
นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
146
นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
147
ดร.อริญชัย หามณี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
148
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
149
นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
150
นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
151
นางสาวสายหยุด บุญรอด บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
152
นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
153
นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
154
นายชัยวัฒน์ น่าชม นักเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
155
นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156
นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
157
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
158
นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
159
นายประจักษ์ สุขอร่าม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
160
นางละออ ข้อยุ่น บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
162
นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
163
นางอมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
164
นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
นายเฉลิมเดช เทศเรียน นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
166
นางสาวสุราภรณ์ คงผล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
167
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
168
นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
169
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
170
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
171
นางสาวสุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์ บุคลากรปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
172
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
173
นายพิษณุ ใจกล้า บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
174
นางสาวประทุมพร วีระสุข บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
175
นางสาววรารัตน์ นิราภัย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
176
นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
177
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
178
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
179
นางสาววันทณีย์ ณ พัทลุง บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
180
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
181
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
182
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยากูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
183
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
184
นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
185
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
186
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
187
นายคชาธร ขาวเรือง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
188
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
189
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
190
นางสาววาทินี เขมากโรทัย รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
191
นายธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
192
นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
193
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
194
นายมนต์ชัย สุริยามาตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
195
นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
196
นางสาววิกาญดา บุญคง นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
197
นางรัตนพา พันธ์ศรี บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
198
นางรวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
199
นายอาวุธ โสเพ็ง บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
200
นางสาวสุพรรษา ผาจวง บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
201
นายวิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
202
นางเยาวรัตน์ บางสาลี บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
203
นางอาภาวรรณ แย้มสิน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
204
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205
นางธณัชพร ยะปะตัง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
206
นางกอบกุล สุวลักษณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
207
นางละอองดาว เหล่าแก้ว พนักงานปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
208
นางกัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร นักวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
209
นายบุญฤทธิ์ คงลำพูน พนักงานปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
210
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
211
นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
212
นายพิเชษฐ อยู่เย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
213
นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
214
ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
215
นายศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
216
นางสาวสุมาลี อิ่มศิลป์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
217
นางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
218
นางสุณี ไชยวงษ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
219
นางสาวรัชฏาภรณ์ มูลมาก บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
220
นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
221
นางระเบียบ แสงจันทร์ บรรณารักษ์ P5 (ชำนาญการ) สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
222
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
223
นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
224
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
225
นางสาวนุจรินทร์ ภูธา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
226
นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์ พนักงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
227
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
228
รศ.ดร.วนิดา แก่่นอากาศ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229
ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
230
ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
231
นางสาวเล็ก แซ่จิว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
232
ดร.กฤษฎา พรประภา รองผู้อำนวยการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
233
นางสันถัต สารักษ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
234
นางสาวรุจิรา เต็มราม พนักงานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
235
นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
236
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
237
นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
238
อาจารย์มารีย้ะ ปุเต๊ะ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
239
นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ บรรณารักษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
240
นางสาวรตานา ยามาเจริญ บรรณารักษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
241
นางสาวสุพิชญา อารมณ์ฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
242
นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา บรรณารักษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
243
นางสาวกาญจนา หักทะเล บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
244
นางสาวนาตยา ศิริทับ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
245
นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
246
นางบุญยรัตน์ สุขะตุงคะ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
247
นายสุนทร ญาติมาก บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
248
นายอนิรุจ จ่ากลาง นายช่างปฏิบัติการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
249
นางสาวกาญจนา กรรเจียกพงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
250
นางวาสนา พุ่มประทุม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
251
นางปราณี คำแหง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
252
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
253
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
254
นางสาวปรียานุช วรวิกโฆษิต อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
255
นางสาวประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
256
นางสาวกนกวรรณ แสนสุข บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
257
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล บรรณารักษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
258
นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
259
ดร.บรรพต สร้อยศรี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
260
นางสาวชลธิชา ดินขุนทด นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
261
นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
262
นางปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
263
นางสาวพรวรีย์ ทองกลึง บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
264
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
265
นายเรวัติ อ่ำทอง ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
266
นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
267
นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
268
นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
269
อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
270
นายพัศกร ทองดี บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
271
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
272
นายญาณพัฒน์ อินทร นักวิชาการคอม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
273
ผศ.ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
274
นางสาววรรณี พรหมทอง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
275
นางสาวพิไลพร ครองก่ำ พนักงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
276
นางศิรินาฏ ศรีภักดี พนักงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
277
นางสาวนภัสมน แทนเพชร บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
278
นางสาวเสาวรส สัทธาพงศ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
279
นางสาวกมลรัตน์ ดอนนาม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
280
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม นักวิชสการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
281
นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
282
นายวรภัทร อาปะโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
283
นางสาวสมฤดี พิณทอง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
284
นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
285
นางสาวสุมลฑา สังใจสม บุคลากรชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
286
นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
287
นางจงกล พุทธิชัยกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
288
นางสาววิไล สีดาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
289
นางฐิตวดี เพลงปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
290
นางสาวมัสยา ฐานปนพันธ์นิติกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
291
นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
292
นางสาวสุนิศา รอดจินดา นักวิชาการโสตศึกษา สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปกร
293
นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปกร
294
นางสาวสมหญิง บู่แก้ว นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
295
นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
296
นายวีระชัย อินทรอนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
297
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล หัวหน้างานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
298
นางสาวอภิญญา ธงไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
299
ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
300
รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
301
ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
302
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
303
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links