รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

Fresh Bootstrap Table by Creative Tim
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด
1
นางศรีหทัย เวลล์ส อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
นางสาววรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5
นางสาวกมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6
นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
นายวชิระ สิงห์คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
นางสาวฐิติรดา เปรมปรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
10
นายปรีชา อาษาวัง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
11
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
12
นางสาวทิตยา จันทร์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
นางสาวขวัญชนก วิริยะกุลโอภาศ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
นางจรรยา ชูทับ เจ้าหน้าที่บริหารงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
16
นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
17
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
18
นางฐิตาภรณ์ นามศิริ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19
ดร.ศิริวรรณ วิชัย อาจารย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
21
นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
นางสาวชไมพร ศรีหาเวช บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24
นางสาวกรกนก นวลขำ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
25
นางสาวมาลี ใจตั้ง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
26
นายเฉลียว ไชยเชษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
27
นายวรินทร ศรีนวล ช่างไฟฟ้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
28
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์ หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
31
นายวิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
32
นายปิยะราช สุขภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
33
นางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
34
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
35
นางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
36
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
37
นางสุพร ทิพย์จักร์ นักเอกสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
38
นางสาวภัทรวดี สุริยะ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
39
นางสาวภคมณ ยะยศ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
40
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
41
นางสาวรัณญภัช พิชิต บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
42
นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
43
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44
นายธรณิศ หาญใจ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45
ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
46
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
47
ดร.ศิริวรรณ วิชัย อาจารย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
48
นางสาวมธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
49
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
50
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
51
นางสาวแขนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
52
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว นักวิชาการอุดมศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
53
นายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
54
นายณัฐณรงค์ วิทยธาดา นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
55
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
56
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57
นางสาวนริสา บัวเชย นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
58
นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
59
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
60
นายเมษา สินทบทอง นายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
61
นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
62
นางสาวกิติยา นิวาศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
63
อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย อาจารย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
นางสาวรติยา วีระคำ พนักงานปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66
นายชัยรัตน์ คีรีเมฆ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67
นายชำนาญ อินทสโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
68
นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
นางสาวนงลักษณ์ จันตา บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
70
นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
71
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
72
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ บรรณารักษ์ชํานาญการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
73
นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ พนักงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
74
นางขวัญแก้ว เทพวิชิต บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
75
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก บรรณารักษ์ชํานาญการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
76
นางพัชรินทร์ ด่านกลาง พนักงานบริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
77
นางสาวชไมพร ชัยวินิตย์ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
78
นางเพ็ญนี ตะไก่แก้ว บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
79
นางลฎาภา รักษาสร้อย บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
80
นางมลีวรรณ สัตตะพันธ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
81
นายวิทยา แดงบุตร นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
82
นางชมพูนุช สราวุเดชา นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83
นางอรกัญญา เมธา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85
นางอรพรรณ การคนซื่อ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87
นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88
นางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90
นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91
นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92
นางสดศรี กันทะอินทร์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93
นางสาวเรณุกา สันธิ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95
นายเสรี คำเปลี่ยน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96
นางสาววรัญญา พิลาหอม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
97
นางสุชาดา พรหมโคตร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
98
นายธราธร ขอบไร่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
99
นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
100
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101
นายวันชาติ ภูมี นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102
นายอาทิตย์ ปทุมชัย พนักงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
104
นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
105
นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
106
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
107
นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
108
นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
109
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
110
นายรักเผ่า เทพปัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
111
นางสายกัญญา แสนโคตร เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
112
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ พนักงานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
113
นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์ พนักงานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
114
นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
115
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมาน สังโยคะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
116
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
117
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
118
นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ ระดับ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
119
นางสาวสุภาลัย สิงคะตา เจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
120
นางกาญจนา จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
121
นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
124
นางสาวอุไร การวิจิตร นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
125
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
126
นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
127
นายนพพล ตันสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
128
นางสาวปราณี ปุตสะ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
129
นางสาวพิกุลทอง นาเทียมเขต บรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
130
นางสาวพิกุลทอง นาเทียมเขต บรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
131
นายอดินันท์ เจะตีแม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
132
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
134
นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
136
นายวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
137
นางสาวศศิธร ติณะมาศ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
138
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
139
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
140
นายพงศกร ศิริคำน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
141
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
142
นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
143
นางชนัญชิดา ม่วงทอง นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
144
นายปฏิญญา วรรณโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
145
นายขวัญ อ่ำดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
146
นางสาวอภิฤดี จันทะเดช บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
147
นายชารีฟ ลามาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
148
นางสาวปาริชาติ แสงระชัฏ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
149
นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
150
นางวราภรณ์ เมตโต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
151
นางบุศริน ตราตรี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
152
นางละอองศรี บุญย์เผ่าพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
153
นางสาวอมรรัตน์ นวนสำเนียง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
154
นางสาวบุสบง วงค์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
155
นางสาวชลลดา หงษ์งาม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156
นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
157
นางสาวอริชา เนตรวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
158
นางสาวภัทรพร พื้นพรหม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
159
นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
160
นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
161
ดร.อริญชัย หามณี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
162
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
163
นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
164
นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
165
นางสาวสายหยุด บุญรอด บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
166
นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
167
นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
168
นายชัยวัฒน์ น่าชม นักเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
169
นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
170
นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
171
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
172
นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
173
นางสาวจารุวรรณ มีศีล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
174
นายประจักษ์ สุขอร่าม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตร์
175
นางละออ ข้อยุ่น บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
177
นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
178
นางอมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
179
นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180
นายเฉลิมเดช เทศเรียน นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
181
นางสาวสุราภรณ์ คงผล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
182
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
183
นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
184
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
185
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
186
นางสาวสุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์ บุคลากรปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
187
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
188
นายพิษณุ ใจกล้า บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
189
นางสาวประทุมพร วีระสุข บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
190
นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
191
นางสาววรารัตน์ นิราภัย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
192
นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
193
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
194
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
195
นางสาววันทณีย์ ณ พัทลุง บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
196
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
197
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
198
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยากูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
199
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200
นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
201
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
202
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
203
นายคชาธร ขาวเรือง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
204
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
205
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
206
นางสาววาทินี เขมากโรทัย รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
207
นายธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
208
นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
209
นางรัตนพา พันธ์ศรี บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
210
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
211
นายมนต์ชัย สุริยามาตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
212
นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
213
นางสาววิกาญดา บุญคง นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
214
นางรัตนพา พันธ์ศรี บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
215
นางรวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
216
นายอาวุธ โสเพ็ง บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
217
นางสาวสุพรรษา ผาจวง บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
218
นายวิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
219
นางเยาวรัตน์ บางสาลี บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
220
นางอาภาวรรณ แย้มสิน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
221
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
222
นางธณัชพร ยะปะตัง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors


Bronze Sponsors

PULINET 2019

Social Links